27Februari2021

Agenda Daily

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Notis Perlindungan Data Peribadi ("Notis") ini menerangkan bagaimana Agenda Daily Dot Com dan anak-anak syarikatnya, syarikat-syarikat bersekutu dan entiti-entiti yang dikawal bersama ("Agenda Daily") menggunakan Data Peribadi anda.

Pengumpulan Data Peribadi.

1. "Data Peribadi" bermaksud maklumat mengenai anda, dari mana anda boleh dikenal pasti , termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, nombor kad pengenalan, nombor sijil kelahiran, nombor pasport, kewarganegaraan, alamat, nombor telefon, nombor faks, maklumat perbankan , butiran kad kredit, bangsa, jantina, tarikh lahir, status perkahwinan, status pemastautin, latar belakang pendidikan, latar belakang kewangan, kepentingan peribadi, alamat e-mel, pekerjaan anda, jawatan anda dalam syarikat anda, butir-butir syarikat anda, industri pekerjaan, apa-apa maklumat mengenai anda yang anda berikan kepada Agenda Daily dalam borang pendaftaran, borang permohonan atau borang yang serupa bentuk dan/atau apa-apa maklumat mengenai anda yang telah atau mungkin dikumpul, disimpan, digunakan dan diproses oleh Agenda Daily dari semasa ke semasa dan termasuk data peribadi sensitif seperti data yang berkaitan dengan kesihatan, kepercayaan agama atau kepercayaan serupa.

2. Penyediaan Data Peribadi anda adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, jika anda tidak memberikan Agenda Daily Data Peribadi anda, Agenda Daily tidak akan dapat memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan dan Tujuan Tambahan seperti yang disenaraikan di bawah.

3. Jika anda seorang ejen, penjual, pembekal atau pembekal perkhidmatan, penyediaan Data Peribadi anda adalah wajib dan kegagalan untuk memberikan Data Peribadi anda, mungkin melanggar peruntukan undang-undang atau peraturan kawal selia yang berkenaan, dan boleh menyebabkan Agenda Daily tidak dapat menggaji anda untuk menyediakan perkhidmatan atau produk atau mengeluarkan bayaran kepada anda untuk produk atau perkhidmatan yang telah disediakan.

Sumber di mana Data Peribadi anda diperoleh

4. Selain daripada Data Peribadi yang anda berikan kepada Agenda Daily secara langsung, Agenda Daily mungkin mengutip Data Peribadi anda dari pelbagai sumber seperti: -

· apabila anda mengisi borang permohonan atau borang pendaftaran atau borang yang serupa bentuk;

· daripada sumber-sumber awam seperti direktori,

· daripada laman Facebook Agenda Daily, jika anda mengikuti, “like”, atau adalah seorang pengikut laman tersebut;

· daripada agensi pelaporan kredit;

· apabila anda berinteraksi dan berkomunikasi dengan Agenda Daily di mana-mana acara atau aktiviti;

· apabila anda memasuki pertandingan yang dianjurkan oleh Agenda Daily,

· daripada pelbagai entiti atau bahagian di bawah Agenda Daily; atau

· dengan menggunakan laman web Agenda Daily, yang merangkumi semua laman web yang dikendalikan oleh Agenda Daily Berhad dan di bawah nama-nama jenama masing-masing ("Laman Web"). Senarai Laman Web boleh didapati dalam Direktori Perniagaan di http://www.agendadaily.com . Maklumat Peribadi anda juga boleh dikumpulkan daripada ?cookies? yang digunakan pada Laman Web.

Tujuan Pemprosesan

5. Agenda Daily mungkin menggunakan dan memproses Data Peribadi anda untuk perniagaan dan aktiviti-aktiviti Agenda Daily yang termasuk, tanpa had, tujuan berikut ("Tujuan?): -

Di mana anda seorang pelanggan Agenda Daily:

· untuk melaksanakan obligasi Agenda Daily berkenaan dengan sebarang kontrak yang dibuat dengan anda;

· untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan atau produk yang anda minta;

· untuk memproses langganan anda dan untuk menyampaikan langganan kepada anda;

· untuk memproses pembelian anda atau permintaan untuk ruang iklan;

· di mana anda telah memohon bahan-bahan daripada pusat sumber atau perpustakaan, untuk memproses permohonan anda, untuk menyampaikan bahan-bahan kepada anda, untuk memberikan anda lesen untuk kandungan yang anda ingin gunakan;

· untuk memproses penyertaan anda dalam mana-mana acara, aktiviti, kumpulan fokus, kajian penyelidikan, pertandingan, promosi, polls, kaji selidik atau mana-mana produksi;

· untuk memproses, mengurus atau mengesahkan permohonan anda untuk langganan dengan Agenda Daily dan untuk memberikan anda manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan;

· untuk mengesahkan pembelian anda dan memproses bayaran yang berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang anda minta;

· untuk memahami dan menganalisis jualan kami serta keperluan dan pilihan anda;

· untuk membangunkan, meningkatkan dan menyediakan produk dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan anda;

· untuk memproses pertukaran atau pulangan produk;

Di mana anda seorang ejen, penjual, pembekal atau pembekal perkhidmatan:

· untuk tujuan menggaji anda untuk menyediakan perkhidmatan atau produk;

· untuk memudahkan atau membolehkan pemeriksaan yang mungkin diperlukan oleh Agenda Daily untuk tujuan penggajian anda;

· untuk memproses bayaran yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan yang telah disediakan oleh anda;

· untuk menghubungi anda atau syarikat anda;

Am:

· untuk menjawab soalan-soalan, komen dan maklum balas daripada anda;

· untuk berkomunikasi dengan anda untuk mana-mana tujuan yang disenaraikan dalam Notis ini;

· untuk tujuan pentadbiran dalaman seperti audit, analisis data, rekod pangkalan data;

· untuk tujuan pengesanan, pencegahan dan pendakwaan jenayah;

· untuk Agenda Daily mematuhi obligasinya di bawah undang-undang;

dan anda bersetuju kepada Agenda Daily menggunakan dan memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan dan mengikut cara yang seperti yang dikenal pasti dalam Notis ini.

Tujuan pemasaran dan promosi

6. Agenda Daily juga mungkin menggunakan dan memproses data anda untuk tujuan lain seperti ("Tujuan Tambahan") : -

· menghantar amaran berita, surat berita, berita pengemaskinian, mel, bahan promosi, tawaran istimewa, salam perayaan daripada Agenda Daily, rakan kongsi, penaja atau pengiklan;

· untuk memberitahu dan menjemput anda kepada acara-acara atau aktiviti yang dianjurkan oleh Agenda Daily, rakan kongsi, penaja atau pengiklan;

· untuk memproses pendaftaran anda untuk menyertai atau menghadiri acara atau aktiviti dan untuk berkomunikasi dengan anda mengenai kehadiran anda di acara atau aktiviti tersebut;

· untuk berkongsi Data Peribadi anda dengan rakan kongsi, pengiklan, syarikat pengurusan acara atau penaja yang mungkin berkomunikasi dengan anda untuk memasarkan produk, perkhidmatan, acara atau promosi mereka;

melalui pos, panggilan telefon, khidmat pesanan ringkas (SMS), melalui tangan dan/atau melalui e-mel .

7. Jika anda tidak memberi persetujuan kepada Agenda Daily untuk memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan Tambahan, sila maklumkan Agenda Daily dengan menggunakan maklumat hubungan yang dinyatakan di bawah.

Pemindahan Data Peribadi

8. Data Peribadi anda mungkin dipindahkan, disimpan, digunakan dan diproses dalam bidang kuasa lain selain Malaysia, kepada syarikat-syarikat di bawah Agenda Daily yang terletak di luar Malaysia dan/atau di mana pelayan Agenda Daily terletak di luar Malaysia. Anda memahami dan bersetuju kepada pemindahan Data Peribadi anda ke luar daripada Malaysia sebagaimana yang dinyatakan di dalam ini.

Pendedahan kepada Pihak Ketiga

9. Maklumat Peribadi anda mungkin dipindahkan, diakses atau didedahkan kepada pihak ketiga bagi Tujuan dan Tujuan Tambahan . Selanjutnya, Agenda Daily mungkin melibatkan syarikat-syarikat lain, pembekal perkhidmatan atau individu untuk melaksanakan fungsi-fungsi bagi pihaknya, dan seterusnya mungkin memberikan akses atau mendedahkan Data Peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan atau pihak ketiga tersebut. Pihak-pihak ketiga yang dimaksudkan dalam Seksyen ini termasuk (tanpa had) : -

· ejen penghantaran seperti vendor akhbar dan agen akhbar;

· rakan kongsi Agenda Daily dan pengiklan, yang termasuk pihak di mana Agenda Daily mempunyai kerjasama untuk acara-acara, program dan aktiviti tertentu;

· syarikat pengurusan acara dan penaja acara ;

· syarikat-syarikat penyelidikan pemasaran ;

· Pembekal perkhidmatan, termasuk, pembekal perkhidmatan teknologi maklumat (IT) untuk infrastruktur, perisian dan kerja pembangunan;

· penasihat profesional dan juruaudit luar, termasuk penasihat undang-undang, penasihat kewangan dan pakar perunding;

· entiti lain dalam Agenda Daily; dan

· pihak berkuasa Kerajaan untuk mematuhi keperluan undang-undang, kawal selia dan kerajaan.

10. Data Peribadi Anda juga mungkin akan dikongsi bersama berkaitan dengan urus niaga korporat , seperti penjualan anak syarikat atau pembahagian, penggabungan, penyatuan, atau penjualan aset, atau dalam hal tidak mungkin penggulungan.

Akses & Permintaan Pembetulan dan Pertanyaan, Menghadkan Pemprosesan Data Peribadi

11. Tertakluk kepada apa-apa pengecualian di bawah undang-undang terpakai, anda boleh meminta akses kepada dan/atau meminta pembetulan kepada Data Peribadi anda, membuat permintaan untuk menghadkan pemprosesan Data Peribadi anda untuk Tujuan Tambahan dan/atau membuat sebarang pertanyaan mengenai Data Peribadi anda dengan menghubungi : -

a. Jawatan: Pengurus Kanan, Hal Ehwal Kawalsetia

b. Alamat e-mel:

c. Nombor Telefon: 603 62880865

d. Nombor Faks: 603 62880866

e. Waktu Operasi : 9am - 6pm dari Isnin - Jumaat (tidak termasuk cuti umum)

12. Agenda Daily berhak untuk mengenakan bayaran untuk akses Data Peribadi anda dalam jumlah yang dibenarkan di bawah undang-undang.

13. Berkenaan dengan hak anda untuk mengakses dan/atau membetulkan Data Peribadi anda, Agenda Daily mempunyai hak untuk menolak permintaan anda untuk mengakses dan/atau membuat sebarang pembetulan terhadap Data Peribadi anda untuk sebab-sebab yang dibenarkan di bawah undang-undang, seperti di mana perbelanjaan menyediakan akses kepada anda adalah tidak seimbang dengan risiko atau privasi anda atau privasi orang lain.

14. Jika anda tidak ingin Data Peribadi anda dikumpul melalui “cookies” di Laman Web, anda boleh menyahaktifkan “cookies” dengan melaraskan tetapan pelayar internet anda untuk melumpuhkan, menghadkan atau menyahaktifkan “cookies”, dengan memadamkan sejarah pelayaran anda dan dengan memadamkan cache dari pelayar internet anda.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

15. Laman Web mungkin mengandungi pautan ke laman-laman web pihak ketiga. Sila ambil perhatian bahawa Agenda Daily tidak bertanggungjawab untuk pengumpulan, penggunaan, penyelenggaraan, perkongsian, atau pendedahan data dan maklumat oleh pihak ketiga. Jika anda memberikan maklumat secara langsung ke laman-laman tersebut, dasar privasi dan terma-terma perkhidmatan pada laman-laman tersebut akan digunapakai dan Agenda Daily tidak bertanggungjawab untuk amalan pemprosesan maklumat atau dasar privasi laman-laman tersebut .

Maklumat Peribadi daripada Kanak-kanak Bawah Umur dan Individu-individu Lain

16. Sebagai ibu bapa atau penjaga yang sah, sila tidak membenarkan kanak-kanak bawah umur (individu di bawah umur 18 tahun) di bawah jagaan anda untuk memberikan Data Peribadi kepada Agenda Daily. Sekiranya Data Peribadi diberikan kepada Agenda Daily, anda dengan ini bersetuju kepada pemprosesan Data Peribadi kanak-kanak tersebut dan secara peribadi menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Notis ini dan mengambil tanggungjawab untuk tindakan beliau .

17. Dalam keadaan tertentu, anda mungkin telah memberikan data peribadi berkaitan individu lain (seperti suami atau isteri, ahli keluarga atau rakan anda) dan dalam keadaan tersebut, anda mewakili dan menjamin bahawa anda diberi kuasa untuk menyediakan data peribadi mereka kepada Agenda Daily dan anda telah mendapat persetujuan mereka untuk pemprosesan data peribadi mereka dan digunakan dengan cara yang seperti yang dinyatakan dalam Notis ini.

Pengakuan dan Persetujuan

Dengan berkomunikasi dengan Agenda Daily, menggunakan perkhidmatan Agenda Daily, pembelian produk daripada Agenda Daily atau melalui perhubungan dan penggajian anda dengan Agenda Daily, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Notis ini dan bersetuju dengan penggunaan, pemprosesan dan pemindahan Data Peribadi anda oleh Agenda Daily seperti yang dinyatakan dalam Notis ini.

Agenda Daily mempunyai hak untuk mengubah suai, mengemas kini atau meminda terma-terma Notis ini pada bila-bila dengan meletakkan Notis yang telah dikemaskini pada Laman Web. Dengan terus berkomunikasi dengan Agenda Daily, dengan terus menggunakan perkhidmatan Agenda Daily, membuat pembelian produk daripada Agenda Daily atau dengan perhubungan dan penggajian berterusan anda dengan Agenda Daily berikutan pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan kepada Notis ini, tindakan tersebut akan menandakan penerimaan anda kepada apa-apa pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan.

Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

PERINGATAN: AgendaDaily tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman sosial ini. Ia pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.
AgendaDaily.com adalah sebuah portal surat khabar elektronik yang menyalurkan maklumat terus ke skrin komputer anda dalam bentuk berita, analisis berita, laporan khas, fokus, komentar, wawancara dan segala macam yang ingin diketahui mengenai berbagai-bagai perkembangan hal ehwal semasa negara dan juga luar negara.

Kami mempunyai 592  tetamu dalam talian